Obraz

HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO ŁOŚ W MIELCU​

Miasto Mielec leży w Dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej. Pierwsze wzmianki o Mielcu pochodzą z 1224 r., była to wtedy osada rolniczo-handlowa. Od roku 1470 miasto funkcjonowało na prawie magdeburskim.
Lata największego rozkwitu  przypadły na XVI wiek, kiedy Mielec stał się ważnym ośrodkiem rzemieślniczym. Od 1772 r. miasto znajdowało się w zaborze austriackim.

W 1900 r. wielki pożar zniszczył miasto. W latach międzywojennych wybudowano w mieście wiele brukowanych ulic, zakładów rzemieślniczych, placówek handlowych i prywatną elektrownię. W 1934 r. rejon mielecki nawiedziła największa powódź, która zniszczyła 11 tysięcy gospodarstw. W 1936 r. w ramach rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała w Mielcu Państwowa Fabryka Płatowców (Państwowe Zakłady Lotnicze-Wytwórnia Płatowców nr 2 ), gdzie rozpoczęto budowę samolotu bombowego polskiej konstrukcji PZL P-37 „Łoś”. Tegoż samego roku, 16 grudnia dokonano pierwszego oblotu samolotu.

Do wybuchu II wojny światowej zdołano zmontować zaledwie trzy egzemplarze bombowca „Łoś”. Samolot stał się jednak legendą mieleckiego lotnictwa (w 2012 r. Zakłady Lotnicze w Mielcu odtworzyły replikę tego samolotu.

Grupa inicjatywna ówczesnych pracowników zainspirowana nazwą samolotu „Łoś” postanowiła założyć koło łowieckie o tej samej nazwie.
W DNIU 18.11.1949 ROKU ZGROMADZENI NA ZABRANIU WG LISTY OBECNOŚCI:WYBRANO PIERWSZY ZARZĄD TOWARZYSTWA, W KTÓREGO SKŁADZIE ZNALEŹLI SIĘ:KOMISJA REWIZYJNA:​SĄD KOLEŻEŃSKI:​Pismem dostarczonym dnia 21 grudnia 1949 r. Zarząd Towarzystwa Łowieckiego „Łoś” przy W.S.K. Osiedle Mielec, skierował do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przez Starostwo Powiatowe w Mielcu, komplet dokumentów:

1. Statut Towarzystwa
2. Wykaz członków
3. Wyciąg z protokołu zebrania organizacyjnego w celu zatwierdzenia do formalnego działania

Członkowie Towarzystwa w oczekiwaniu na formalne zarejestrowanie rozpoczęli ograniczoną działalność statutową, polegającą na zwalczaniu kłusownictwa, szeroko rozpowszechnionego w społeczeństwie, które uznało, że w nowych warunkach ustrojowych zwierzyna i ptactwo łowne są własnością Obywateli Państwa Ludowego.

Z niecierpliwością oczekiwania decyzja została wydana w dniu 25.10.1950 r., kiedy to Prezydium Rady Ministra, Biuro Społeczno-Administracyjne przedłożyło akta dotyczące rejestracji stowarzyszenia p.n. Towarzystwo Łowieckie „Łoś” w Mielcu, do pozytywnego rozpatrzenia.

Taki stan prawny trwał do 14 listopada 1950 roku, kiedy to Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie – Wydział Społeczno-Administracyjny, poinformował zarząd Towarzystwa, że na mocy decyzji Prezydium W.R.N. w Rzeszowie z dnia 14.11.1950 r. wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932/Dz.U.R.P. Nr 94 poz. 808, wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 114 stowarzyszenia p.n. Towarzystwo Łowieckie „Łoś” w Mielcu.

Prezes zarządu Towarzystwa Łowieckiego „Łoś” w Mielcu kpt. Piotr Mierzwa w dniu 01.01.1951 r. przesłał do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie dowód wpłaty i znaczek stemplowy, celem otrzymania zatwierdzonego statutu. Towarzystwo wydzierżawiło 23400 ha terenów polnych i 2600 ha terenów leśnych do końca 1954 roku. W dniu 7 czerwca 1953 r. odbyło się Walne Zgromadzenie z udziałem delegata tymczasowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie kol. Józefa Jakubowskiego – łowczego powiatowego w Mielcu.

​W WALNYM ZGROMADZENIU WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY CZŁONKOWIE:PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDYWAŁ MIĘDZY INNYMI:

Zapoznano się z nowym statutem zrzeszenia PZŁ i tworzenia nowych kół łowieckich zgodnie z nowelizacją prawa łowieckiego. Podjęto uchwałę o likwidacji dotychczasowego Towarzystwa, a na jego bazie utworzono nowe Koło Łowieckie „Łoś” w Mielcu, przekazując mu cały majątek Towarzystwa.
Wybrano też nowy skład Zarządu. Nowym przewodniczącym został Ostrowski Zygmunt, za-cą przewodniczącego Jakubowski Józef, łowczym Lisiak Stanisław, sekretarzem Kurtyka Stanisław. Członkami komisji rewizyjnej zostali: Mazur Kacper, Podolski Adam i Lisiak Franciszek. Delegatami na Wojewódzki Zjazd PZŁ zostali wybrani Jakubowski Józef i Lisiak Stanisław.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
1. Mazur Kacper
2. Podolski Adam
3. Lisak Franciszek

Delegatami na Wojewódzki Zjazd PZŁ zostali wybrani kol. Jakubowski Józef, Lisak Stanisław.

Nowo powołana Rzeszowska Wojewódzka Rasa Łowiecka na podstawie statutu Polskiego Związku Łowieckiego Koło Łowieckie „Łoś” w Mielcu nadała nową nazwę: Polski Związek Łowiecki Koło nr 20 w Mielcu.

Koło pod nową nazwą dzierżawiło cztery obwody łowieckie od 1955 r. do końca 1956 r., o łącznej powierzchni 24400 ha.

Na nadzwyczajnym zebraniu członków Polskiego Związku Łowieckiego Koło nr 20 w Mielcu w dniu 15 grudnia 1956 r. zaproponowano podział koła na koło nr 1 i koło nr 2.

W rzeczowej dyskusji zaproponowano, by Koło Łowieckie nr 1 otrzymało obwód łowiecki Podleszany i Przecław, a Koło Łowieckie nr 2 obwód łowiecki Niwiska i Przecław.

W wyniku podziału koła powierzchnie obwodów były porównywalne.  O przynależności do kół Nr 1 i Nr 2 zadecydowało miejsce zamieszkania poszczególnych członków Koła nr 20.

W dniu 6 stycznia 1956 r., członkowie Koła Łowieckiego Nr 2 odbyli nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,  na którym wybrano władze koła i przyjęto nazwę:  Polski Związek Łowiecki Koło Nr 2 w Mielcu. Przewodniczącym zarządu wybrany został kol. Podolski Adam, obowiązki łowczego koła powierzono kol. Kuligowi Stanisławowi, skarbnikiem koła wybrano kol. Krużla Zdzisława, a sekretarzem kol. Gancarz Andrzej.

Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Wierzyckiego Zdzisława, członkami komisji zostali koledzy Gebel Mieczysław, Zakulecki Ryszard.  Zarząd koła w tym składzie osobowym pracował do roku 1958r.

W latach 1958-1964 Zarząd pracował w następującym składzie:

 1. Prezes – Stanisław Kulig
 2. Łowczy – Eugeniusz Wronka
 3. Skarbnik – Ryszard Zakulecki
 4. Sekretarz – Leon Dykta

W czasie trwania tej kadencji Zarządu na Walnym Zgromadzeniu w 1960 roku, Koło przyjęło nazwę – Koło Łowieckie „Łoś” w Mielcu.
W 1964 roku podczas obrad Wlanego Zgromadzenia dokonano wyboru nowego Zarządu Koła.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukształtował się nowy Zarząd w osobach:

 1. Prezes – Zbigniew Ryba
 2. Łowczy – Adam Burkiewicz
 3. Skarbnik – Adam Podolski
 4. Sekretarz – Marian Weryński

W tym okresie zaczęły obowiązywać nowe plany hodowlane, plany polowań, plany odstrzału oraz planowane budżety koła.

​Koła dzierżawiące obwody leśne zostały zobowiązane do uprawy poletek zaporowych i produkcyjnych. Wykonane zostały urządzenia łowieckie takie jak: ambony, paśniki.

Rozpoczęto systematyczne dokarmianie zwierzyny płowej.

W okresie tym funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma pełnił znakomity leśnik – myśliwy mgr inż. Zdzisław Szarek, jego zastępcą był mgr inż. Zygmunt Jurasz. W tym czasie do naszego łowiska zostały wpuszczone jelenie, które zupełnie nie występowały na tym terenie w wyniku działań wojennych i kłusowniczych.

Dobrze prowadzona gospodarka łowiecka poskutkowała zadowalającym stanem populacji jelenia i sarny. Dzik nadal występował nielicznie. Rozdrobnione gospodarstwa rolne na naszych obwodach łowieckich i występująca bioróżnorodność spowodowały, że zające i kuropatwy stały się naszym popularnym gatunkiem łownym.

Organizowane polowania dewizowe na kuropatwy oraz odłowy żywych zajęcy  w bardzo znacznym stopniu tworzyły budżet koła.  Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do początku 2000 roku.

W roku 1998 Koło obchodziło jubileusz 50-lecia. Z tej okazji został ufundowany sztandar Koła, a podczas uroczystości jubileuszowych został udekorowany odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny.

Aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Rzeszowie – dr Marek Rogoziński oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie – mgr Zdzisław Ziobrowski.

Msza Święta Hubertowska odbyła się przed Kapliczką Św. Huberta na skraju lasu, wybudowaną w 1905 roku przez rodzinę Dobrosławskich.

W roku 2003 po likwidacji siedziby Leśnictwa Wychylówka został wydzierżawiony budynek od Nadleśnictwa Tuszyma, w którym Koło, po gruntownym remoncie, urządziło swoją stanicę, w której prowadzi swoją statutową działalność, w tym edukację przyrodniczo – ekologiczną z młodzieżą szkolną Powiatu mieleckiego.

Prezes Koła – Zbigniew Ryba oraz łowczy – Adam Burkiewicz swoje funkcje nieprzerwanie pełnili do 2005 roku. W tym czasie obowiązki sekretarza i skarbnika pełnili: Adam Podolski, Marian Weryński, Eugeniusz Wronka, Piotr Kilian, Tadeusz Malczyński, Jan Studziński.

Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej byli: Adam Podolski, Mieczysław Struzik, Józef Data.

Kiedy w 2005 roku dobiegła końca kolejna kadencja władz w Polskim Związku Łowieckim, w naszym, Kole dokonano oceny pracy Zarządu i wyłoniono nowy skład Zarządu.
Po raz pierwszy wybrano poszerzony skład Zarządu o funkcje Podłowczych.
Skład Zarządu przedstawiał się następująco:

 1. Prezes Zarządu – Mieczysław Struzik
 2. Łowczy – Tadeusz Malczyński
 3. Podłowczy – obw. 37 PK – Tadeusz Kobylarz
 4. Podłowczy obw. 71 PK – Jerzy Bogdan
 5. Sekretarz – Mirosław Tylutki
 6. Skarbnik – Mirosław Kluz

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnił Józef Zakulecki.

W czasie tworzenia kadencji w roku 2008 rezygnację z funkcji skarbnika złożył Mirosław Kluz, a w jego miejsce wybrano Edwarda Kędziora.

​W czasie kolejnych wyborów i kończącej się kadencji 2005/2010, Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz Koła:

 1. Prezes Zarządu – Mieczysław Struzik
 2. Łowczy Koła – Edward Gwóźdź
 3. Podłowczy obw. 37 PK – Kazimierz Flis
 4. Podłowczy obw. 71 PK – Jerzy Bogdan
 5. Sekretarz – Mirosław Tylutki
 6. Skarbnik – Edward Kędzior

W czasie trwania tej kadencji nastąpiła kolejna rekonstrukcja Zarządu, spowodowana nową sytuacją w gospodarce łowieckiej naszego Koła.
W roku 2012 nastąpiła zmiana na funkcji podłowczego w obwodzie nr 37 PK, obowiązek ten powierzono Krzysztofowi Boroniowi, a funkcję w-ce Prezesa Koła powierzono Kazimierzowi Flisowi.

Zarząd składa się z siedmiu członków. W tej kadencji funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powierzono Januszowi Kwaśnikowi. Dekada 2005-2010 to okres, w którym Koło odnotowało swoje największe sukcesy inwestycyjno-gospodarcze.

​STAN AKTUALNY KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŁOŚ” W MIELCU

​Koło Łowieckie „Łoś” w Mielcu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 40/16 prowadzi swoja działalność statutową w oparciu o wpis do Rejestru Kół Łowieckich prowadzonym  w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie pod Nr 12  z dnia 19 października 1960 r.

Działalność koła to między innymi gospodarka łowiecka i pozyskanie zwierząt łownych oraz ochrona środowiska.

Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie nr 37 pk oraz 71 pk, o łącznej powierzchni użytkowej po wyłączeniach 11,441 ha.

Szczegółowy rejestr obwodu łowieckiego nr 37 pk przedstawia się następująco:

 • powierzchnie całkowite – 8733 ha
 • powierzchnia użytkowa – 6905 ha
 • łączna powierzchnia gruntów leśnych 827 ha

Łowiecki rejon hodowlany XII Płaskowyż Kolbuszowski kategoria obwodu b. słaba.

Nadleśnictwo Tuszyma, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Gatunki występującej zwierzyny łownej:
łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna domowa, kuna leśna, tchórz zwyczajny, piżmak, zając szarak, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, gołąb grzywacz, słonka, łyska.

Szczegółowy rejestr powierzchniowy obwodu łowieckiego nr 71 pk przedstawia się następująco:

 • powierzchnia całkowita – 5734 ha
 • powierzchnia użytkowa – 4536 ha
 • łączna powierzchnia gruntów leśnych to 1840 ha

Łowiecki rejon hodowlany XII Płaskowyż Kolbuszowski, kategoria obwodu słaba.

Nadleśnictwo Tuszyma, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Gatunki zwierzyny łownej:
jeleń, daniel, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna domowa, kuna leśna, tchórz zwyczajny, piżmak, zając szarak, bażant, kuropatwa, gołąb grzywacz, jarząbek, łyska.